סעיף 9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, מגן על עובדת בהיריון, שעבדה אצל מעסיקה שישה חודשים לפחות, מפני צמצום היקף משרתה כדי להכשיר את הדרך להתפטרותה.

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה (תיקון מס' 39)  תשס"ז-2007 (תיקון מס' 52) תשע"ד-2014

9א.    (א)  לא יפגע מעסיק בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פגיעה כאמור אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

          (ב)  בסעיף זה –

          "פגיעה", בהיקף המשרה – למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא;

          "פגיעה", בהכנסה, למעט –

(1)   פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי;

(2)   פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם ובלבד שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק.

 

 

בפסק דין עב(תא) 304470/97 חממי יואל נ' הסתדרות הכללית החדשה נכתב בין השאר:

כך, סעיף 9א לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, שכותרתו "איסור פגיעה בהיקף משרה", קובע כדלקמן: 

"לא יפגע מעביד בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פגיעה כאמור אם הפגיעה היא, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות."

 

מטרת התוספת לחוק עבודת נשים הנוגעת לאיסור גם על צמצום היקף המשרה ולא רק על פיטורים, הובאה בדברי ההסבר להצעת החוק (הצ"ח 2620, כ' באייר התשנ"ז 27.5.1997, בעמ' 346):

"ישנם מעבידים העוקפים את איסור הפיטורים של נשים בהיריון על ידי פגיעה משמעותית בהיקף המשרה של נשים אלה ובכך כופים עליהן את סיום העבודה. מעבידים אלו מתרצים את הפגיעה בהיקף העבודה בטעמים כביכול כלכליים.ב

 

כדי למנוע תופעה זו ולאור ההתדיינות המשפטית המרובה בשאלה האם צמצום היקף המשרה הינו למעשה אקט עקיף של גרם פיטורים, המחייב אישור שר העבודה והרווחה, מוצע לקבוע במפורש כי אין לפגוע בהיקף משרתה ובהכנסתה של אישה בהיריון אלא באישור שר העבודה והרווחה בדומה לסוגיית פיטורי אישה בהיריון". (ההדגשה אינה במקור).ו

 

כך גם עולה מדברי יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מקסים לוי, בקריאה שנייה ושלישית לתיקון החוק (דברי הכנסת, חוברת יד' ישיבה קע"א מיום 27.1.98, עמ' 4681):

"תיקון חשוב נוסף הוא האיסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהיריון. עד היום היו מעסיקים עוקפים את האיסור לפטר עובדת בהיריון על ידי צמצום המשרה בצורה שתכפה למעשה על העובדת את סיום העבודה במקום. התיקון מונע פרצה זו בכך שהוא אוסר לצמצם את היקף המשרה של עובדת בהיריון." (ההדגשה אינה במקור).נ

 

עולה בבירור כי הצורך בקביעה מפורשת זו בחוק עבודת נשים, על פיה צמצום היקף משרה נחזה על ידי המחוקק כגרם סיום עבודה, באופן חד צדדי, על ידי המעסיק, קם עקב ריבוי מקרים בהם נצלו מעבידים את ה"פירצה" בחוק על מנת לגרום לנשים בהריון לעזוב את עבודתן, באמצעות צמצום משרתן והפיכתה ללא כדאית עבורן.

חוק עבודת נשים ואיסור הפגיעה בהיקף המשרה

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים
עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749