ניתן בבית דין הארצי לעבודה מיום 29.11.12

עובדות

מדובר בערעור בסכסוך קיבוצי על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב בו נדחתה בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות") לסעד הצהרתי לעניין זכאות עובדי א. (להלן: "המעסיקה") לצבור ימי חופשה בתקופת מחלה.

השאלה המשפטית בה נדרש בית הדין להכריע הנה: האם במהלך התקופה, בה שוהה עובד בחופשת מחלה ממושכת (מלאה או חלקית), זכאי הוא להמשיך ולצבור ימי חופשה, כפי שהיה צובר אלמלא חלה, בהתאם ל ולהסכם הקיבוצי החל על הצדדים?

המעסיקה משלמת דמי מחלה לעובד הנמצא בתקופת מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים לו.

השאלה הנשאלת מתייחסת לשתי קבוצות עובדים אצל המעסיקה:

האחת, עובדים חולים בעלי אי כושר מלא, השוהים בביתם באישור רופא במסגרת חופשת מחלה ממושכת, בעדה משולמים להם דמי מחלה. לגבי עובדים אלה, המעסיקה איננה מאפשרת להם לצבור כלל ימי חופשה במהלך תקופת המחלה.

השנייה, עובדים השוהים בתקופת מחלה חלקית וממושכת, אשר נאלצים להעדר מן העבודה מספר שעות בכל יום באישורו של רופא, כאשר המעסיקה מבצעת "השלמת שכר" באמצעות תשלום דמי מחלה הצבורים להם. לטענת המעסיקה, לעובדים אלו היא מאפשרת לצבור ימי חופשה באופן חלקי בלבד, בהתאם לשעות עבודתם בפועל, מבלי לכלול בחישוב את הזכאות בגין "שעות המחלה". לטענת המעסיקה, כמות ימי החופשה הנצברים בתקופת המחלה של עובדי הקבוצה השנייה איננה נפגעת, אך ערכם של אותם ימי חופשה פחותה מהרגיל, בהתאם לשעות העבודה המבוצעות בפועל כעובדי "משרה חלקית" במהלך תקופת המחלה החלקית. 

 

פסק הדין

 

בית הדין נדרש לדון בשאלה כיצד יש לפרש את הביטוי "ימי עבודה בפועל"? דהיינו, מהם אותם "ימי עבודה בפועל" בגינם עובד זכאי לצבור ימי חופשה שנתית?

ישנן למעשה שתי אפשרויות לפירוש הביטוי "עבודה בפועל". האחת, פרשנות "צרה", לפיה "עבודה בפועל" נחשבת ככזו, רק בעת התייצבות העובד למשימות העבודה וביצוען. השנייה, פרשנות "מרחיבה", הכוללת ב"ימי עבודה בפועל" אף ימי היעדרות מוצדקים הנובעים מכורח, מה שנהוג לכנות "כוח עליון", או סיבות אחרות שאינן תלויות בעובד. הלכה פסוקה היא, כי כאשר מפרשים דבר חקיקה, לא ניתן לפרשו בחלל ריק, אלא בהתייחס, בין היתר, לתכליתו של החוק ולמטרה החברתית אותה בא המשפט להגשים. דעת הרוב הגיעה לכלל מסקנה, כי הפרשנות הנכונה והצודקת היא הפרשנות המרחיבה, לפיה חופשה שנתית נצברת גם לעובדים השוהים בחופשת מחלה ממושכת, כל עוד הם מקבלים תשלום עבורה מהמעביד.

נקבע, כי ההרמוניה החקיקתית של משפט העבודה המגן והתכלית של  אינן יכולות לשאת פירוש הגורע מזכויות קוגנטיות של עובד כמו חופשה שנתית, בשל מחלה המונעת מן העובד לעבוד בעל כורחו, כל עוד ימי מחלה אלה מזכים את העובד בשכר עבודה מכוח החוק או מכוח הסכם החל עליו.

לגבי שאלת זכותו של עובד לצבור ימי חופשה בתקופת מחלה חלקית, בה מקבל העבד שכר רק עבור עבודתו החלקית, ודמי מחלה עבור אותן שעות, בהן אין הוא עובד בהתאם להיקף משרתו - קבע בית הדין, כי  יש לראות בימים אלו, כיוצרים זכויות לצבירת ימי חופשה, באופן זהה לימי עבודה בפועל. לדעת בית הדין, כל תוצאה אחרת פירושה קיפוח ואפליה של העובד החולה לעומת העובד הבריא לעניין צבירת ימי החופשה, אך ורק משום שנמנע ממנו בעל כורחו לעבוד בשל מחלתו. כשם שיום מחלה מלא צובר זכות לימי חופשה עתידיים, כך גם יום עבודה שבחלקו משולם כשכר עבודה וחלקו משולם כדמי מחלה צריך שיצבור יום חופשה בערך של יום מלא.

לסיכום, נקבע כי ימי מחלה בגינם מקבל העובד שכר (דמי מחלה), וכל עוד הוא מקבל עבורם שכר, צוברים זכויות חופשה, כאילו היו ימי עבודה בפועל. הפרשנות הנכונה היא זו הכוללת בהגדרת הביטוי "ימי עבודה בפועל" גם ימי היעדרות של העובד מסיבה שאיננה תלויה בו ובגינם משולם לו שכר כמו במקרה של מחלה.

בנוסף, ימי עבודה מקוצרים יצברו ימי חופשה עתידיים בהתאם להיקף המשרה המלא (יום עבודה מלא), וגם ערך יום החופשה יהיה בהתאם לערך יום חופשה מלא.

ימי מחלה בגינם מקבל העובד תשלום, צוברים זכויות, חופשה כאילו היו ימי עבודה בפועל​

ימי מחלה

ימי מחלה
עורך דין יצחק אלמליח

טל/פקס: 02-9914221
נייד: 052-6070803

מייל:almaliach6@gmail.com

עורך דין בירושלים

לסניף מרכז התקשרו לעו"ד יהודה בש

0506283749